top of page
White Structure

Mo ki pa andidan diksionnè-a

Lang kréyol-la ni riches-li. Chak moun-lan konnet mo épi pawol éti okel lézot pa blijé konnet, mo épi pawol ki pòkò andidan pies diksionnè.
Annou pa kité yo pedi !

SI zot sé ni yonndé pa koté zot, pa jennen kò-zot, fè nou avwè yo pou mété asou paj-tala.

About = maté - Man pa sav sa pou fè pou rivé about tibolonm-tala. (Janlwi L.)

Anbaglé = mélé/anbarasé. Man anbaglé an kay-la, épi tout zafè'w an tjok-an-blok. (Félix A.)

Basé = zayé - Sé lè wè Kasav vini popilè, man koumansé basé fanm an kréyol. (Tony M.)

Baygou = zépis / os de jambon utilisé pour donner du goût à la soupe. - Afos sévi, baygou-a pa menm rété lodè. (Joslin C.)

Bazé = tjenn kont - Si sé pou'w bazé kò'w asou sa moun ka di, ou pa ka fè ayen. (Janlwi L.)

Chinia = plérè - Mi timanmay chinia ! Avan ou di'y an bagay, i za ni dlo nan zié'y. (Myrtha G.)

Davi = dakò - Man pa davi ba an moun lajan si sé pou'y alé jwé Kazino. (Janlwi L.)

Dékowòm = zafè - Ou pa bizwen fè tout dékoròm mwen, tout moun sav ki moun man yé. (Félix A.)

Dépozè = vanta - Dépi yo nonmen'y sénatè-a, i dépozè kon pa ni. (Myrtha G.)

Djoumba/Djouba = dézod - Sé moun-lan pété yan djoumba pou an plas pawkin, sé jandam ki vini mété lapé. (Janlwi L.)

Enpépi = ni asé - Sé tianmay-tala sirè, yo sirè ! Man enpépi épi yo. (Janklod L-S)

Klendenden = bètafé (Sej R.)

Kòporans = ran/wotè - Ou ka plenn kò'w yo bat ou, men sé yen ki moun ki pa kòporans-ou ou lé frékanté. (Myrtha G.)

Lanbréta = (1)bradjak oubien (2)moun ka maché brété - (1) Man wè an lanbréta pasé, sa té ka fè bri épi sa té ka ladjé lafimen.(Janlwi L.)

Lankonyi = Kwen - I plontonnen an lankonyi kay-la, pou van pa bat li. (Janlwi L.)

Makari = malfini - Tout péchè pé di'w sa : lè'w wè makari sanblé anlè lanmè, ou pé sèten la ni an ban pwéson. (Janlwi L.)

Mas tan = lontan - Lot jou-a, ou fè mwen atann ou an mas tan, ou pa nèpi vini. (Janlwi L.)

Méyè = niyè, néyè, nè - I niyé pa konprann sa man di'y la. (Janlwi L.), = Nèyè, Mèyè, Nè

Mizé = trennen - Man ka vréyé'w achté sa (...) ba mwen, pa mizé, pas man za bouzwen'y. (Janlwi L.)

Niyè = ni lè/pétet - I niyé pa konprann sa man di'y la. (Janlwi L.), = Nèyè, Mèyè, Nè

Pasgaz = anka - Manjé-a pòkò paré, ou pa lé an ti pasgaz an atandan. Pasgag (Sej R.) Pasgrav (Joslin C.)

Piékok = piéflanbwayan - Lontan, an lakou lékol, ou té toujou ka jwenn piékok épi piézanmann. (Janlwi L.)

Rejtonnen/rijtonnen =  tayé - Lè'w rejtonnen an piébwa, i ka wouvè kò'y, i ka vini pli bel. (Janlwi L.)

Rétif = Tianmay-tala, sé sa ki rétif ! I pa janmen lé fè sa yo mandé'y.

Séra = lasos chien - Luil, sel, lay épi sitwon, ou  pa bouzwen plis pou fè an séra. (Myrtha G.)

Somasé = apenn dousi - Dokté-a bien di'w, pa mété twop sik, somasé'y jiskont jiskont. (Myrtha G.)

Taksé = sûr, certain. - Sa pa taksé, an jou kaw-la ka pasé a 6è an lot jou i ka pasé a 6è édimi. (Janlwi L.)

Taksé = donner un titre négatif - Difet man ba'y ran'y, misié taksé mwen dè kouyon. (Janlwi L.)

Tja = Beurk - Tja ! I kaka anlè'y. (Myrtha G.)

Tjilbiché = mantjé tonbé - Boug-la té boulé an poud, fok ou té wè'y  tjilbiché an lari-a. (Janlwi L.)

Wéti = Éti (où est) - Man ba'w tjenbé laklé-a ba mwen, wéti'w mété'y ? (Janlwi L.)

Zakakoum = matoutoufalez - Bonmaten-an, man wè an bet-lafiev  ka trennen an zakakoum twa fwa pli gwo ki'y. (Janlwi L.)

Zannzolé =

Zoboy = douleur intense localisée et brève. - An mouchanmiel pitjé mwen, man santi yan zoboy. (Gina L-B.)

PAWOL

Bat poul anba kwi = lontan, lè an poul té kanyan, pres mò, ou té ka mété'y anba an kwi, épi ou té ka frapé anlè kwi-a. Bien délè i té ka rifè kò'y.

Bel bonjou/Yé/Yéla = Bonjour

Domino ka bat an pangal men i ka pozé bout pa bout.

Sa'w fè/Ki nov/Kouman ou yé/ Ban (ba mwen) nouvel-ou/Sa ki ni = Comment vas-tu

Man la/ Man bien/Man ka tjenbé = ça va

Ou bien rivé = Bienvenue

Man ka swété'w an bel lafet = Je te souhaite un joyeux anniversaire

 

bottom of page