top of page
moonscape

Kondi pawol-la ...

Ki manniè moun lontan té ka viv ?

Sé sa pawol sé poveb-la ka montré nou.

Annou pran yo chak la kon an ti finet wouvè anlè lavi antan lontan.                                                                                         Janlwi Lowenski

Sé silon van latjé poul panché !

     Ni tjektan disa, ou té ka jwenn poul lib bò kay tout moun lakanpay. Té ni poul jennga (plim nwè épi blan), poul madagaska (kou pliché), poul bas (ras mélanjé), poul frizé (yo prétann poul-tala té ka prézèvé met-li kont tout mové ajisman...), épi té ni poul djenm. Sé tala té ka pasé tan-yo ka graté jaden, té ka dékouvé tousa ki planté. Kifè ou té pé rivé trapé dézod épi vwazen’w pou lapéti-yo.

     Men manmay, si'w sé ni lokazion gadé yo alé adan an savann, épi gran latjé-yo doubout anlè do-yo kon an vwel yol anmitan lanmè. Mi bel plézi ! Si anplis disa, an ti labriz sé vini ka souflé, latjé-a blijé ka panché silon sans-li : an kou adwet, an kou agoch. Enben sé dila pawol-la pati : « Sé silon van, latjé poul panché ! »

Logo Sanblaj klin.png

Ti bol alé, ti bol viré. Lanmitié rété !

     Jòdijou pèsonn pa ka otjipé di pèsonn, chak moun-la ka fè zafè’y. Kondi pawol-la : « chak bètafé ka kléré pou nanm-li ». Men lontan sé pa té sa. Moun té pli solidè. Moun té ka séparé sa yo té ni. Kelkanswa sa’w sé ni an, ou té toujou paré ofè wasen’w adan.

     Kontel lè an moun té tjwé an bet kay-li, kisiswa poul, kisiswa kochon, kisiswa kabrit, ou dot ankò, tout plézi’y sé té di mété dé bel ti mòso viann wousi, bien prézantab andidan an bol, épi vréyé manmay-li pòté ba vwazen’y. I pa té bizwen di’y ayen, vwazen-an limenm-lan té ka ranjé kò’y pou’ y pa té rimet bol-la vid. Ki sé pwason fri, ki sé marinad, ki sé konfiti... I té toujou ka touvé kéchoy pou vwéyé ba’y.

     Tout alé-viré tala té ka antritjenn lantant ant vwazinaj. Konsa yonn téka ba lot nouvel, é lè yo té jwenn, « bonjou ka mennen ki nov », yo té toujou ni an pawol pou bokanté. Enben sé dila pawol-la sòti : « Ti bol alé, ti bol viré, lanmitié rété. »

Logo Sanblaj klin.png

Chen pa lé bannann, i pa lé poul pwen'y !

     Jòdijou pou swen an chen, ou ni koket, ou ni konsev, ... ni an patjé manjé  ou pé achté andidan sé boutik-la. Men ni tjektan disa, sé pa té sa. Médow té ka manjé sa met-li pa té lé, sa ki té ka rété anfon fétou-a.   

     Lè’w wè sé té bannann, konpè mwen pa té ka djè kontan. I té ka twazé manjé-a yo té mété douvan’y lan. É menmsi lédjim-lan té ni an ti gou lanmori padavwè tout bagay-la té tjuit andidan menm kannari-a, si Médow té liché’y, i pa té ka alé pi lwen.   

     Poul ki té konnet manniè konparézon chen, é ki té voras kon pa ni,té ka atann li tounen do’y pou éséyé rapé bannann-lan.    Ay kwè sa ! Médow véyatif. I pa lé’y, men i pa ka kité pèsonn bòdé.Enben sé di la pawol-la pati : “Chen pa lé bannann, men i pa lé poul pran’y ! »

bottom of page