top of page
White Structure

Annou pa konfonn

Lang kréyol-la ni riches-li. Chak moun-lan konnet mo épi pawol éti okel lézot pa blijé konnet, mo épi pawol ki pòkò andidan pies diksionnè.
Annou pa kité yo pedi !

SI zot sé ni yonn-dé pa koté zot, pa jennen kò-zot, fè nou avwè yo pou mété asou paj-tala.

Ni désèten pawol nou ka matjé menm parey alos ki yo pa ni menm sans-lan. Silon mwen, an non épi lawtik-li, pé pa ka matjé menm parey épi an ladveb. Mi yonndé legzanp :

an ba / anba : Une barre / au bas - I ralé an ba fè (an ba lapot) dèyè vòlè-a. / I kouri séré anba tab-la.

an bout / anbout : un bout/au bout - Man ni an bout kod / Man rivé anbout chimen-an.

an chay / anchay : Une charge/beaucoup -I té ka pòté an chay anlè tet-li/Té ni anchay moun an lakou-a.

an chimen / anchimen : un chemin/en chemin - I pran an chimen man pa té konnet. / Pa trennen anchimen, pas kòbiya kay baré'w.

an fant / anfant : Masonn-lan ni an fant adan / I fè boul-la pasé anfant janm-li.

an fon / anfon : un fond/au fond - Loto-a tonbé adan an fon / I rantré  anfon tou-a.

an lè / anlè : une heure, à un moment/sur/d'après - I ni an lè pou rantré / Dépozé sa anlè tab-la/ Anlè manniè ou ka gadé'y...

an mitan / anmitan : une mi-temps/au milieu - Man ni tan wè an mitan match / boul-la té anmitan téren-an.

an mizi / anmizi : une mesure/à mesure - Vini pran an mizi ba mwen/ I ka fonn anmizi soley-la ka chofé.

an pié / anpié : un pied/au pied - Kok-la té doubout asou an pié / Man rété doubout anpié mòn-lan

an pil / anpil : une pile/beaucoup - I té préparé dé pil liv, an pil ba'w, an pil ba-mwen/I té ni anpil moun an lari-a.

an tan / antan : une situation/une époque - Manniè sé niyaj-la la-a, sa sé an tan lapli /Antan Lamiral Wobè lavi tpa té fasil.

an tet / antet : une tête/au sommet - I manjé an tet pen/Ni an bel mango antet pié-a.

dé fwa / défwa : deux fois/parfois - Pa kité mwen di'w sa dé fwa/ Défwa man ka di kò-mwen si man ni rézon fè sa man fè a.

di sa / disa : dire cela / de cela - Ou pé di sa, tout manniè ou jwen li, sé disa i ka palé !

ki sa / kisa : que cela/ que - Man pa ka di'w plis ki sa. / kisa ou ka fè la ?

kon sa / konsa : Man ka vann tousa ki an kay-la, sa ki ta mwen, kon sa ki ta'w. / Konsa man fini sa man ka fè a, man ka vini wè'w. Sé konsa ou fè travay-la alow ?

koy / kò'y : se... (pronom réfléchi/son corps (physique)/) - I té ka mandé koy.../Tout kò'y té grafiyen.

man / mwen : je/me, moi - Moun pé di sa yo lé anlè mwen, man sanfoutépamal."

matjé / ékri : Inscrire des caractères/communiquer par écrit - Man matjé anlè tablo-a/ Man ékri minis-la. Minis-la ékri mwen

an mounmò / an moun mò : un cadavre / quelqu'un a perdu la vie - Yo touvé an mounmò an kay-la - Man tann di an moun mò adan an aksidan anba pon-an.

tou sa / tousa : tout cela / autant : Si ou pa té ka otjipé di zafè moun, tou sa pa té kay rivé'w. / Man pa té sav madanm-lan té ni tousa yich.

 

bottom of page